معرفی

مشخصات فردی

علی شیخ الرئیس

نام - نام خانوادگی : علی   شیخ الرئیس

پست الکترونیکی : a.sh.r.1514@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات عرب
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عرب
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و اذبیات عرب
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

. مسئول گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده فنی و مهندسی ازتاریخ 1384/06/07تا 1385/06/07بموجب حکم شماره 19716-8088-10-14-08مورخ 1384/07/19

 .مسئول گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده فنی و مهندسی از تاریخ 1385/06/07تا تاریخ 1387/04/01بموجب حکم شماره 29641-7498-10-14-08 مورخ 1385/09/15



عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1 –  کارگاه علمی  ( روش شناسی تفسیر قرآن کریم )  - 21/09/1383 – منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی –   واحد تهران جنوب – 5 ساعت  .

2 -  دوره  ( روش تحقیق در علوم انسانی )  - 25/05/1384 منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی – 24 ساعت .

3 -  دوره  ( آموزش فن ترجمه )  - 16/11/1384 – منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی – 8 ساعت .

4 -  دوره  ( روش های مشاوره روان شناختی با دانشجویان )  -01/06/1385 – منطقه 8 دانشگاه آزاذ اسلامی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی – 16 ساعت .

5 –  کارگاه آموزشی  ( روش تدریس )  - 25/09/1385 – مرکز آموزش عالی معارف اسلامی – دانشگاه معارف اسلامی – 16 ساعت .

6 –  کارگاه آموزشی  ( روش تحقیق )  - 12/10/1385 – دانشگاه معارف اسلامی – قم  - 30 ساعت .

7 –  دوره  ( روشهای برقراری ارتباط موفق )  - 23/05/1385 – منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال – 16 ساعت .

8 –  دوره ( آئین کارگزاری در اسلام )  - 17/06/1385  - منطقه 8  دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی  – 16 ساعت .

9 –  کارگاه آموزشی ( تفسیر موضوعی نهج البلاغه )  - 21/10/1385 -  دانشگاه معارف اسلامی – 30 ساعت .

10 -  کارگاه اموزشی ( آشنائی با قوانین و آئین نامه های  پزوهشی )  - 05/06/1386 – معاونت پزوهشی دانشگاه آزاد  - واحد تهران جنوب – 8 ساعت .

11 -  دوره  ( آشنائی با کامپیوتر و ویندوز )  - 08/07/1386 – منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی ) – 40 ساعت .

12 -  نشست علمی  ( تاثیر گذاری بر مخاطب )  - 16/07/1387 – دانشگاه معارف اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی  - واحد شهرری  - 6 ساعت .

13 -  دوره تخصصی و کارگاه آموزشی  ( تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران )  - 09/05/1387 – دانشگاه معارف اسلامی – مشهد مقدس – 40 ساعت .

14 -  نشست علمی  ( مسیحیت )  -  23/10/1387 –  منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی –  واحد علوم و تحقیقات تهران – 12 ساعت .

15 -   نشست علمی  ( هرمونوتیک و تحلیل گفتمان  ) – 03/02/1387 – منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی  - واحد تهران شمال – 5 ساعت .

16 -  نشست علمی  ( مدیریت زمان ) - 07/07/1387 – منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرری – 6 ساعت .

17 -  نشست علمی  ( دین ستیزی و دین گریزی در عصر حاضر )  - 06/07/1387 – منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب – 4 ساعت .

18 -  کارگاه آموزشی  (  تفسیر موضوعی قران کریم  )  - 23/06/1388 –  دانشگاه معارف اسلامی مشهد مقدس  -  20 ساعت .

19 -  نشست علمی  ( آشنائی با شیطان پرستی )  -  06/06/1389 –  معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی – و دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اسلام شهر – 6 ساعت .

20 -  کارگاه علمی و آموزشی  ( روش ارزشیابی )  -  19/06/1390 – معاونت امور دفاتر واساتید و مبلغان  –  12 ساعت .

21 -  کارگاه آموزشی  ( تسلط برمهارتهای  فناوری اطلاعات )  - 17/02/1390 –  موسسه دانش پارسیان  – معاونت مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران  -  20 ساعت .  

22 -  دوره آموزشی  ( رایانه کار – ICDL ) با شماره استاندارد 1/1/15/42- 3  -  25/06/1391  - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – وزارت کار و امور اجتماعی .

23 -  دوره آموزشی  (رایانه کار – ICDL ) با شماره استاندارد 1/2/15/42 - 3  -  02/08/1391 – سازمان  آموزش فنی و حرفه ای کشور – وزارت کار و امور اجتماعی .

24 -  نشست علمی ( مهدویت )  - 16/06/1392 – دانشگاه معارف اسلامی و دانشگاه ازاد اسلامی دماوند – 6 ساعت

25 -  کارگاه علمی وآموزشی  ( ارائه دروس معارف به شیوه نیازمحور )  - 23/06/1393 – معاونت آموزش و پژوهش استادان و دروس معارف اسلامی – 24 ساعت .

26 -  کارگاه آموزشی  ( شبهه شناسی دینی )  - 24/02/1394 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی – 16 ساعت 



نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه-ماموربه تحصیل

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/07/01

علی شیخ الرئیس
علی شیخ الرئیس

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    مربی بورسیه-ماموربه تحصیل
^